Các Hoạt Động Của VENUSA

Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ đăng ký hoạt động trên toàn nước Mỹ và mở rộng hợp tác với Việt Nam và các nước. VENUSA ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh, sản xuất, thương mại, trao đổi văn hoá, nghệ thuật, v.v. của doanh nhân người Việt trong các lĩnh vực được pháp luật cho phép.