Cơ Sở Pháp Lý Của Hội

Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng, hoạt động theo mô hình tổ chức phi lợi nhuận (501(c)(3)), tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ và Điều lệ Hội.